Algemene voorwaarden SAMURAI-KATANA-SHOP.NL

!! Minimale leeftijd voor het bestellen van producten van samurai-katana-shop.nl is achttien (18) jaar met uitzondering van de kleding en protectie!!

Preambule: Alle zwaarden kunnen verwondingen toebrengen die de dood als gevolg kunnen hebben. De zwaarden van samurai-katana-shop.nl mogen alleen gebruikt worden voor decoratieve doeleinden. Het is ten strengste verboden om de door samurai-katana-shop.nl geleverde producten voor en mogen nimmer voor onethische doeleinden worden gebruikt. Verder is het verboden in het Nederlands recht om met een Zwaard zonder verpakking op straat en/of openbare ruimtes te lopen.

Artikel 1 Prijs & Betaling

1.1   Betaling dient te geschieden voorafgaand of gelijktijdig aan/met de levering. Wanneer opdrachtgever in gedeelten betaalt, dan dient het volledige factuurbedrag binnen tien (10) dagen na levering te zijn voldaan.

1.2   Het staat de klant vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door vertegenwoordigers van samurai-katana-shop.nl.

1.3   Wanneer opdrachtgever de door samurai-katana-shop.nl te leveren producten afhaalt dan heeft opdrachtgever ook de mogelijkheid contact te betalen.

1.4   Facturatie geschiedt uitsluitend per e-mail.

1.5   Eventuele onjuistheden in de facturatie door samurai-katana-shop.nl, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag.

1.6   Voor verzending binnen Nederland brengt samurai-katana-shop.nl momenteel € 8,61 verzendkosten in rekening.

1.7   Wanneer het leveringsadres van opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd dan dient de opdrachtgever voorafgaand aan levering met samurai-katana-shop.nl in overleg te treden over de wijze en kosten van verzending.

1.8   Indien de klant wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten (ongeveer € 15,11) voor rekening van de klant, ook de daarmee berekende provisie van 2 % zijn voor rekening van de klant.

1.9   Wanneer opdrachtgever dient bij overschrijving het volledige factuurbedrag over te maken naar:  Rabobank te Heemskerk, IBAN: NL35 RABO 0132 9876 86,  Bic-Swift: RABONL2U t.n.v. Asian Import Heemskerk.  ( BTW: NL 8508.27.760 B01 Kamer van Koophandel: 53296125)

1.10  Samurai-katana-shop.nl verstuurt met post.nl. Als post.nl prijswijzigingen doorvoert dan voert samurai-katana-shop.nl automatisch deze wijzigingen ook door, Samurai-katana-shop.nl hanteert dus altijd de op dat moment geldende tarieven voor verzending.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1   Alle offertes zijn vrijblijvend en binden samurai-katana-shop.nl niet. De klant kan geen rechten ontlenen aan een door samurai-katana-shop.nl gedane aanbieding.

2.2   De door samurai-katana-shop.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3   De door samurai-katana-shop.nl opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1     Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door samurai-katana-shop.nl uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en samurai-katana-shop.nl akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

3.2     Een overeenkomst komt ook tot stand indien samurai-katana-shop.nl aanvangt met de levering van producten aan de klant.

3.3     Nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met deze algemene voorwoorden is de bestelling voltooit. Opdrachtgever ontvangt een opdrachtbevestiging per e-mail.

3.4     Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan samurai-katana-shop.nl en moeten schriftelijk worden aanvaard door de samurai-katana-shop.nl, tenzij samurai-katana-shop.nl en de klant uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.

Artikel 4 Levering

4.1   Levering vindt plaats binnen zeven (7) dagen zolang de voorraad strekt.

4.2   Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door samurai-katana-shop.nl een nadere levertijd opgegeven. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.3   Levering van producten vindt plaats op een door de klant te bepalen adres.

4.4   Wanneer opdrachtgever een artikel reserveert dan is de termijn daarvan tien (10) dagen. Daarna wordt het artikel wederom verkocht.

4.5   Samurai-katana-shop.nl niet direct betrokken bij het transport van de door samurai-katana-shop.nl te leveren producten. Samurai-katana-shop.nl verstuurt alle producten met het verzekerde pakket van Post.nl, mocht het product worden vermist, als er eventuele schade ontstaat of anderszins dan reikt de aansprakelijkheid van samurai-katana-shop.nl niet verder dan deze met Post.nl overeengekomen verzekering. Deze verzekering dekt tot een bedrag met stappen van € 500,-,met een maximum van € 5000,-, voor nederland en belgië. Samurai-katana-shop.nl raadt dan ook sterk aan om producten boven de € 500,- persoonlijk af te komen halen. Samurai-katana-shop.nl zal aantoonbaar actie ondernemen om de vermissing, schade of anderszins zo bevredigend voor de klant proberen op te lossen. De klant zal ook zijn medewerking verlenen bij een door Post.nl ingesteld onderzoek naar de aard van de klachten. Samurai-katana-shop.nl verstuurt per Post.nl. Als Post.nl verzekeringswijzigingen doorvoert dan voert samurai-katana-shop.nl automatisch deze wijzigingen ook door.

4.6    Wanneer een pakket internationaal wordt verzonden, kan het onderhevig zijn aan invoerbelastingen, douanerechten en/of toeslagen die worden opgelegd door het land van bestemming. Deze kosten zijn doorgaans verschuldigd zodra de verzonden goederen aankomen in het land van bestemming.

Dergelijke kosten zijn niet inbegrepen in de productprijs of verzend- en administratiekosten. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper, aangezien we alleen de transportkosten voor uw bestelling in rekening brengen. Samurai Katana Shop is niet verantwoordelijk voor deze extra kosten die van toepassing kunnen zijn.

De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie over de wetten, voorschriften en beperkingen van zijn land die van toepassing kunnen zijn bij de aankoop van onze producten. Door een internationale bestelling te plaatsen (verzending buiten Nederland), is de koper verantwoordelijk voor het naleven van de wetten, voorschriften en beperkingen van zijn land. We zullen de verzendkosten niet terugbetalen wanneer een product wordt geretourneerd vanwege een landwet. Als een pakket als onbestelbaar wordt geretourneerd, is dit de verantwoordelijkheid van de klant

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verzendkosten te dekken wanneer de koper een tweede bezorgpoging wenst nadat het product is geretourneerd aan Samurai Katana Shop.

 

Artikel 5 Retournering

5.1       Indien een klant een product via de website van samurai-katana-shop.nl bestelt heeft de klant het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan samurai-katana-shop.nl retourneren, waarna samurai-katana-shop.nl het aankoopbedrag terug stort aan de klant. De verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de klant. Wij storten binnen 14 dagen het bedrag, inclusief verzendkosten terug naar de rekening waarmee is betaald. 

5.2       In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.1 kan de klant de door samurai-katana-shop.nl geleverde producten niet retourneren indien de producten volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk (bijvoorbeeld afgeknipte ito), of producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5.3       Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Eventuele schade toegebracht aan de door klant retourneerde producten worden verrekend met het terug te boeken aankoopbedrag.

5.4       Voor het retourneren van producten dient u het opgegeven postadres te gebruiken.

5.5       U mag het produkt niet in gebruik nemen, want we willen het product weer aan iemand anders kunnen verkopen. 

5.6       Nadat de  klant  of koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop genoemde termijn (binnen 14 dagen) niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden (binnen 14 dagen), is de koop een feit.

5.7      De klant is verantwoordelijk voor het terugsturen. Eventuele schade of verlies van het pakket is de verantwoordelijkheid van de verzender.

ARtikel 6 Garantie

6.1            De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient binnen veertien (14) dagen na ontdekking  samurai-katana-shop.nl hiervan op de hoogste stellen.

6.2            Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan samurai-katana-shop.nl zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3            Indien de door de klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient de klant samurai-katana-shop.nl een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen.

6.4            Eventuele aanspraken van de klant op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van de klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

6.5            Het recht op garantie van de opdrachtgever komt te vervallen indien:

  1. Er sprake is van nalatig onderhoud of opzet aan de kant van opdrachtgever;
  2. Er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever;     
  3. (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;       
  4. Er reparaties verricht door de klant zelf of door derden;   
  5. Opdrachtgever samurai-katana-shop.nl  onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om de klacht te verhelpen;       
  6. Er sprake is van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);     
  7. Opdrachtgever de gebruiksaanwijzingen niet- of niet juist in acht heeft genomen;      
  8. Opdrachtgever zich niet aan de verplichtingen zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden;  
  9. Opdrachtgever wijzigingen aan het artikel of heeft aangebracht.

6.6            De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

6.7            Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij samurai-katana-shop.nl  worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1      Samurai-katana-shop.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door samurai-katana-shop.nl geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van samurai-katana-shop.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

7.2       Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van samurai-katana-shop.nl komt.

7.3       Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

·         de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
·         De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van  samurai-katana-shop.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan samurai-katana-shop.nl toegerekend kunnen worden
·         Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4       Samurai-katana-shop.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en letselschade.

7.5       Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van samurai-katana-shop.n beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.6       De klant vrijwaart samurai-katana-shop.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

7.7       Samurai-katana-shop.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1            In beginsel dient de klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van samurai-katana-shop.nl en de klant.

8.2            De klant dient zorg te dragen dat samurai-katana-shop.nl alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

8.3            De klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door samurai-katana-shop.nl geleverde producten. Wanneer de klant dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.3

8.4            Door het plaatsen van een bestelling met betrekking tot wapens en dergelijke geeft de opdrachtgever aan dat die minimaal de leeftijd van achttien (18) jaar heeft behaald en op de hoogte is van de wettelijke regels inzake deze artikelen, de verantwoordelijkheid hiervoor is geheel aan de klant.

Artikel 9 Overmacht

9.1       Samurai-katana-shop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2       Samurai-katana-shop.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom

10.1            De door samurai-katana-shop.nl geleverde producten blijven eigendom van samurai-katana-shop.nl tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met samurai-katana-shop.nl gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.2            Ingeval samurai-katana-shop.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van samurai-katana-shop.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 11 Definities en toepasselijkheid

11.1            Budo Trade LTD: De private limited company, Budo Trade LTD, statutair gevestigd te Londen en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 53296125, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen. Samurai-katana-shop.nl is een  handelsnaam van Budo Trade LTD. (BTW: NL 8508.27.760 B01, Kamer van Koophandel: 53296125).

11.2            Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Samurai-katana-shop.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een product.

11.3            Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door samurai-katana-shop.nl Hier valt zeker onder te verstaan: geïmporteerde Japanse cultuurgoederen, en Katana's .

11.4            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van samurai-katana-shop.nl en tevens alle overeenkomsten die samurai-katana-shop.nl aangaat met haar klant.

11.5            De door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met samurai-katana-shop.nl.

11.6            Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

11.7            In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

11.8            De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat samurai-katana-shop.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

11.9            De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van samurai-katana-shop.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Samurai-katana-shop.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Samurai-katana-shop.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

1.1

Artikel 12 Privacy

12.1            Alle persoonsgegevens worden bij de leverancier opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1        Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.2            Op alle rechtsbetrekking waarbij samurai-katana-shop.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.3            De klant en samurai-katana-shop.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten